Moxifloxacin Hydrochloride IP eq to Moxifloxacin 0.5% w/v sterile aqueous vehicle qs Moxifloxacin HCl and Moxifloxacin Drops

EYE/EAR DROPS

Manufacturer, supplier and Franchise